اهداف و وظایف
مدیریت برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه خوارزمی در زیر مجموعه معاونت آموزشی و به منظور کمک به انجام رسالتهای آموزشی دانشگاه تشکیل شده است. که مهم ترین وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش شامل موارد زیر است :
 
اخبار و اطلاعیه ها
زمان برگزاری جلسه شورای برنامه درسی
۱۳۹۸/۹/۲۵