ورود به پنل کاربری
img_yw_news

خوش آمدید

http://www.khu.ac.ir

img_yw_news

خوش آمدید

http://www.khu.ac.ir

دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

معرفی دفتر :
مدیریت برنامهریزی و توسعه آموزش دانشگاه خوارزمی در زیر مجموعه معاونت آموزشی و به منظور کمک به انجام رسالتهای آموزشی دانشگاه تشکیل شده است. که مهم ترین وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش در سه واحد: نظارت و ارزیابی آموزشی - برنامه ریزی درسی - رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی است 


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی